Verkoopsvoorwaarden

1. ALGEMEEN

De huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle geleverde goederen, producten en diensten, alsmede voor alle uitvoeringen van werken door Brucare bvba, behoudens uitdrukkelijk afwijkend schriftelijk akkoord tussen partijen.  Ze hebben de overhand op die van de klant, zelfs als ze later zijn.

2. BESTELLINGEN

In geval van volledige of gedeeltelijke opzegging van een bestelling, zullen de voorraden, de half-en volledig afgewerkte producten en diensten die deel uitmaakten van deze bestelling, aangerekend worden aan de klant en hem op zijn aanvraag geleverd worden dit zonder ons het recht op schade en interesten te vrijwaren.

3. EIGENDOMSOVERGANG EN RISICO

De eigendom en het risico voor beschadiging of tenietgaan van de goederen, geheel of gedeeltelijk, gaan over op de koper bij de levering, In geval de goederen getransporteerd moeten worden door BruCare bvba is het risico van transport, voor de koper. Het transport vangt aan op het moment dat de goederen de leverancier hebben verlaten. Zolang de koper niet het volledige bedrag heeft voldaan, blijven de goederen en producten eigendom van BruCare bvba. In dat geval gaat de eigendom van de goederen slechts over op de koper van zodra hij aan al zijn verplichtingen jegens BruCare bvba voldaan heeft.  Tevens wordt er tussen partijen een uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud geformuleerd ten gunste van bruCare bvba in geval van faillissement van de koper, conform de faillissementswetgeving.

4. UITVOERING VAN WERKEN / LEVERING VAN GOEDEREN EN PRODUCTEN

De uitvoering van de werken of de levering van goederen door BruCare bvba vindt plaats op het tussen partijen overeengekomen tijdstip; is de overeengekomen datum niet mogelijk voor BruCare bvba, dan kan BruCare bvba dit tijdstip eenzijdig wijzigen, zonder dat hierdoor voor de koper het recht op schadevergoeding ontstaat. 

De aanvaarding door Brucare van de bestellingen en de levering van producten is naar het beste van Brucare's vermogen, volgens zijn productieschema's, de doorlooptijden van zijn leveranciers en rekening houdend met een billijke verdeling van zijn producten onder zijn kopers. Daarom behoudt Brucare zich het recht voor om niet alle bestellingen te aannemen of leveringen te verspreiden, die aan de koper te zijner tijd zal worden medegedeeld.

Indien deze niet-uitvoering of niet-levering het gevolg is van overmacht, dan wordt het tijdstip verlengd tot het moment waarop BruCare bvba redelijkerwijze in de mogelijkheid is tot uitvoering/ levering. Onder overmacht wordt verstaan, elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Staking, niet of niet-tijdig leveren van toeleveranciers gelden in ieder geval als overmacht, zonder dat deze opsomming limitatief is.

5. AANVAARDING VAN DE WERKEN / GOEDEREN EN PRODUCTEN

Klachten op de uitvoering van de werken en op de levering van de goederen en producten dient schriftelijk te gebeuren per aangetekende brief binnen de 10 dagen na uitvoering van de werken of levering van de goederen en producten. Bovendien moet elke klacht aangaande het aantal pakketten en de fysieke staat van de goederen binnen de 48 uur na ontvangst aan Brucare toekomen.

Na deze datum wordt de koper geacht de uitvoering van het werk en de levering van de goederen en producten onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.

De goederen reizen vanaf het vertrek van onze vestigingen op risico van de ontvangers : de klanten moeten bij aankomst en vóór de oplevering vaststellen of er sprake is van schade of nalaten en hun reserves schriftelijk meedelen aan de vervoerder. In geval van fout of verzuim  in een levering, is onze verantwoordelijkheid beperkt tot de vervanging van het onopvallende stuk of tot de levering van het vergeten stuk.

6. RETOURS VAN DE GOEDERERN EN PRODUCTEN

Om een product te retourneren voor defecten, onjuiste bestellingen, incorrecte zendingen of een andere reden, is een voorafgaande toestemming nodig van onze verkoopdienst. Uw vraag voor retours moeten worden gestuurd naar: sales@brucare.om binnen de 30 dagen na ontvangst van de goederen.

Speciale bestellingen voor niet-standaardproducten kunnen niet worden geretourneerd.

Geef informatie over de aard van het probleem, datum van bestelling waaronder de goederen zijn gekocht en de datum van de factuur van het product in kwestie. bruCare aanvaardt of verwerkt GEEN retours zonder voorafgaande toestemming. Na aanvaarding van de retour moet het product moet worden teruggestuurd in de originele verpakking en zowel het product als de verpakking moeten in goede staat zijn. Producten waarvoor de retour wordt geweigerd worden gedurende 14 dagen bewaard. Klanten zullen worden gecontacteerd en kunnen op eigen kosten een retourzending aanvragen. Alle beslissingen van bruCare op geretourneerde producten zijn definitief. Aanvaarde retours worden gecrediteerd aan de oorspronkelijke aankoopwaarde

7. PRIJSVERHOGING

Indien de kostprijs van de door BruCare bvba verkochte goederen en producten een verhoging mocht ondergaan op grond van onder meer veranderende invoerprijzen, prijswijzigingen, een wijziging in heffingen, is BruCare bvba gerechtigd de prijzen aan te passen, ook in geval de opdracht of bestelling reeds bevestigd is. BruCare bvba zal de koper hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

8. BETALINGEN

Iedere factuur is betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum op de maatschappelijke zetel van BruCare bvba, behoudens uitdrukkelijk afwijkend schriftelijk akkoord tussen partijen. In geval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur, is de koper van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest verschuldigd van 1 % per maand op het totale factuurbedrag, met een minimum van € 100,00.  Daarnaast is een forfaitaire verhoging van 10 % op de blijvende opende bedragen verschuldigd.

9. BELASTINGEN EN RECHTEN

Alle belastingen en rechten van welke aard zijn de verantwoordelijkheid van de cliënt.

10. INTELLECTUELE RECHTEN

De koper erkent dat Brucare alle intellectuele eigendomsrechten bezit met betrekking tot het ontwerp, het industriële ontwerp en de fabricage van de verkochte producten en met name de orthopedische inlegzolen. Het is de koper verboden deze te reproduceren of te laten reproduceren.

11. ONTBINDING

In geval van niet-tijdige betaling, heeft BruCare bvba het recht om de uitvoering van de overeenkomsten tussen partijen, ook indien deze niet of slechts ten delen zijn uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden, onverminderd het recht van BruCare bvba tot vordering van vergoeding van de schade, gederfde winst en interest.

12. AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van BruCare bvba is in elk geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot de desbetreffende overeenkomst. De koper kan in geen enkel geval een hogere schadevergoeding eisen.

13. WAARBORGEN

Als een waarborg op een product wordt gegeven, omvat deze alleen de pure en eenvoudige vervanging van de herkende onderdelen die bij normaal gebruik defect zijn.  Goederen waarvan wordt aangenomen dat ze defect zijn moeten ons franco teruggestuurd worden.

De waarborg kan alleen worden uitgevoerd door de klant na volledige betaling van de bedragen die aan ons verschuldigd zijn.

14. GESCHILLEN

In geval van betwisting tussen partijen, om het even van welke aard, en om het even welke de plaats van uitvoering is, zullen de Rechtbanken van het arrondissement Brussel uitsluitend bevoegd zijn. Enkel het Belgisch recht is van toepassing in geval van geschil tussen partijen.